DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Dochodzenie odszkodowań

Każda osoba starająca się o odszkodowanie powinna mieć na uwadze, że firmy ubez­pie­cze­niowe nie­jed­no­krot­nie wyko­rzy­stują nie­wie­dzę osób poszko­do­wa­nych i nie infor­mują ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe zani­żają wypła­cane odszko­do­wa­nie oraz zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla poszko­do­wa­nego warun­kach, co unie­moż­li­wia dal­sze docho­dze­nie odzkodowań, rosz­czeń przez Kancelarię. Jak w takim razie prawidłowo przeprowadzić dochodzenie odszkodowań?

Poszkodowany, który chce unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek” czy­hających w procesie odszkodowawczym, powinien upoważnić Kancelarię do prowadzenia sprawy odszkodowawczej. Jest to jednocześnie gwarancja uzyskania odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru krzywdy. My wiemy z jakimi rosz­cze­niami wystę­po­wać do zobo­wią­za­nego w celu napra­wie­nia szkody oraz jakich kwot należy się domagać. Nasz zespół rad­ców praw­nych, praw­ni­ków oraz spe­cja­li­stów ds. likwi­da­cji szkód to gwarancja najwyższego odszkodowania w Szczecinie i w całej Polsce. Pamiętaj – dochodzenie odszkodowań warto zlecić specjalistom.

Cito nie pobiera od poszko­do­wa­nych żadnych opłat przed i w trak­cie pro­wa­dze­nia sprawy. Po zakoń­cze­niu sprawy pobie­ramy wyna­gro­dze­nie pro­cen­towe od uzy­ska­nej kwoty. Procent wynagrodzenia usta­lamy indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem przed pod­pi­sa­niem umowy. Wyso­kość wyna­gro­dze­nia uza­leż­niona jest m.in. od obra­żeń poszko­do­wa­nego oraz od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia sprawy.

Średni czas trwa­nia sprawy wynosi 3 mie­siące od dnia upo­waż­nie­nia nas do pro­wa­dze­nia sprawy. Bar­dzo czę­sto wno­simy o wypła­ce­nie na rzecz Klienta zaliczki na poczet odszko­do­wa­nia (tzw. kwoty bez­spor­nej), która to wypła­cana jest prze­waż­nie do 30 dni od zło­że­nia przez nas roszczeń.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

Nasze działania opierają się przede wszystkim na pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań, ale również na pomocy technicznej. Przeprowadzone przez Cito Szczecin dochodzenie odszkodowań to gwarancja wyższego odszkodowania.

Pomocne w procesie dochodzenia odszkodowań mogą być porady eksperta znajdujące się na naszej stronie.