PORADY EKSPERTA

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

23/01/2013

Ubezpieczenia komunikacyjne dzieli się na dwie kategorie:

  • obowiązkowe OC – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
  • nieobowiązkowe AC – AutoCasco.

Ubezpieczenie OC

Każdy, kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC oraz wylegitymować się nią na żądanie uprawnionych służb (policja, straż graniczna, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, urząd komunikacji). Osoba, która nie zastosuje się do owego wymogu zostanie pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.

Umowę o ubezpieczenie OC podpisuje się na okres 12 miesięcy. W sytuacji, kiedy kierowca nie przedłuży lub nie zerwie umowy z danym operatorem, polisa jest automatycznie przedłużana na okres kolejnego roku.

Warunki tego ubezpieczenia są określone przez Ustawodawcę i są jednakowe w przypadku wszystkich zakładów ubezpieczeń.

Ideą wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów jest zabezpieczenie roszczeń osób poszkodowanych jakie mogą powstać w wyniku szkód spowodowanych przez innego uczestnika ruchu. W sytuacji kiedy użytkując samochód (w trakcie jazdy, wsiadania, wysiadania lub załadunku) spowodujemy uszkodzenie czyjegoś mienia, rozstrój zdrowia lub śmierć, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym. W związku z tym, mając wykupioną polisę OC to nie my otrzymujemy odszkodowanie.

Polisa OC nie zabezpiecza przed odpowiedzialnością karną (np. gdy sąd orzeknie karę pozbawienia wolności, karę grzywny).

Zobacz zakres ubezpieczenia oc.

Ubezpieczenie AC

Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, zależne tylko od woli właściciela pojazdu.

Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy lub, w miarę potrzeby, na czas krótszy. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

Ubezpieczenie Autocasco ubezpiecza pojazd od kradzieży lub uszkodzenia (również, którego sprawcą był kierujący pojazdem), wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych spowodowanych między innymi przez pożar, huragan, powódź itp. W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć koszty naprawy pojazdu lub też w razie kradzieży auta zapłaci odszkodowanie za skradzione auto (równowartość sumy ubezpieczenia lub wartość rynkową pojazdu z dnia szkody). Ubezpieczyciele oferują różnorodne warianty ubezpieczenia pojazdu, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta.

Natomiast, polisa AC, inaczej  Autocasco –  należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. W związku z tym, zawarcie umowy zależy tylko od woli właściciela pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,  zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy lub, w miarę potrzeby, na czas krótszy. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

Zobacz zakres ubezpieczenia autocasco.

Komentarze zamknięte.