PORADY EKSPERTA

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Szkoda częściowa a szkoda całkowita

13/01/2014

Wypożyczalnia samochodów podpowiada – Jeśli TU zaliczyło Twoją szkodę jako szkodę całkowitą, to wynajem auta zastępczego przysługuje do czasu wypłaty pieniędzy lub nawet do czasu zakupu nowego pojazdu.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

23/01/2013

Odszkodowanie jest świadczeniem, którego celem jest naprawienie szkód o charakterze wymiernym i materialnym (np. zakup sprzętu do rehabilitacji). Zadośćuczynienie ma na celu kompensację poczucia krzywdy, cierpień psychicznych i fizycznych, będących następstwem wypadku. O zadośćuczynienie może zatem ubiegać się każdy, kto w następstwie jakiegokolwiek wypadku doznał krzywdy moralnej, cierpień psychicznych i fizycznych. Zadośćuczynienie realizowane jest przez […]

Wypadki samochodowe: kolizja, wypadek drogowy.

23/01/2013

Wypadki samochodowe dzieli się na: kolizje, wypadki drogowe. Kolizja samochodowa to zdarzenie, w którym żaden z uczestników nie odniósł obrażeń, a szkodzie ulega jedynie mienie. Wypadek drogowy to zdarzenie, w którym uczestniczące w nim osoby doznają obrażeń ciała (naruszenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni)  lub ponoszą śmierć.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

23/01/2013

Ubezpieczenia komunikacyjne dzieli się na dwie kategorie: obowiązkowe OC – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, nieobowiązkowe AC – AutoCasco. Ubezpieczenie OC Każdy, kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC oraz wylegitymować się nią na żądanie uprawnionych służb (policja, straż graniczna, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, urząd komunikacji). Osoba, która nie zastosuje się do owego wymogu zostanie pociągnięta […]

Do kiedy musi być wypłacone odszkodowanie?

23/01/2013

Zasadniczo ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni. Termin ten zaczyna biec od kiedy do ubezpieczyciela wpłynie roszczenie. Art. 14 ust. 1 ub.ob. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zazwyczaj jednak wypłata odszkodowanie trwa dłużej, a ubezpieczyciel w podstawowym terminie wypłaca […]