PORADY EKSPERTA

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Czy sprawca ponosi konsekwencje finansowe jak zostało wypłacone odszkodowanie?

23/01/2013

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC wiąże się dla posiadacza samochodu ze zwyżką składki na kolejny rok ubezpieczenia, zgodnie z warunkami umowy. Należy pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może wystąpić z tzw. regresem, czyli roszczeniem do sprawcy szkody o zwrot odszkodowania, które otrzymał poszkodowany.
Art. 43.ustawy o ub.obow. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

  • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
    • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
    • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
    • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Komentarze zamknięte.