PORADY EKSPERTA

ekspert Cito podpowiada

Telefon: +48 508 589 589

Co zrobić jak są osoby ranne?

23/01/2013

W takiej sytuacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania po wypadku z modyfikacjami wynikającymi z art. 44 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję; nie podejmować czynności, które […]

Czy sprawca ponosi konsekwencje finansowe jak zostało wypłacone odszkodowanie?

23/01/2013

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC wiąże się dla posiadacza samochodu ze zwyżką składki na kolejny rok ubezpieczenia, zgodnie z warunkami umowy. Należy pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może wystąpić z tzw. regresem, czyli roszczeniem do sprawcy szkody o zwrot odszkodowania, które otrzymał poszkodowany. Art. 43.ustawy o ub.obow. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia […]

Czy sprawca wypłaca odszkodowanie?

23/01/2013

Posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), z którego pokrywa się szkody wyrządzone przez ruch pojazdu. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK przez pojazd mechaniczny rozumie się: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu […]

Gdy sprawca zbiegł lub jest nie znany, mam szansę na odszkodowanie?

23/01/2013

W wymienionych sytuacjach poszkodowany otrzymuje świadczenia od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Art. 98 ust. 1.ub. obow. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na osobie, gdy szkoda […]

Jakie świadczenia należą mi się w ramach odszkodowania?

23/01/2013

Udział w wypadku komunikacyjnym może skutkować zarówno szkodami rzeczowymi (zniszczony samochód, przewożone przedmioty, odzież), jak i szkodą na osobie: Art. 444. § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na […]